ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ֆինս հաշվապահական գրասենյակի որակավորված հաշվապահները կօգնեն Ձեր նորաստեղծ կամ արդեն կայացած ընկերությանը ներդնել հաշվապահական ավտոմատացված համակարգ, վարել ֆինանսական և հարկային հաշվառում՝ հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և հարկային օրենսգրքին  համապատասխան։
 • հաշվապահական հաշվառման վերականգնում և վարում,
 • հարկային հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում,
 • հաշվապահական և հարկային հաշվառման քաղաքականության պատրաստում,
 • գործարար պլանի կազմում,
 • աշխատանքային, հարկային, քաղաքացիաիրավական օրենսգրքերով, այլ իրավական ակտերով և միջազգային ստանդարտներով սահմանված փաստաթղթավորում,
 • օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր գրանցամատյանների և այլ գրքերի վարում,
 • ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում և գնահատում,
 • միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում համաձայն ֆինանսական, հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների,
 • ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում։
Ֆինս հաշվապահական գրասենյակի փորձառու և ճկուն հաշվապահները հնարավորություն կտան Ձեզ քայլել Հարկային օրենսգրքի ու դրա հետ կապված կարգավորումների փոփոխություններին զուգընթաց, կիրականացնեն Ձեր ընկերության հարկային ռազմավարության պլանավորում, հարկային ուսումնասիրություն և ռիսկերի կառավարում։
 •  հաճախորդի գործունեության ուսումնասիրություն, որը հնարավորություն է տալիս ընտրել հարկման ամենարդյունավետ համակարգը,
 • հարկային, մաքսային խորհրդատվություն,
 • հարկային պլանավորում,
 • մասնակցություն հարկային ստուգումներին և վեճերի լուծում,
 • հարկային ուսումնասիրությունների իրականացում, որի արդյունքում բացահայտվում են հարկային ռիսկերը և օպտիմալացման հնարավոր ուղղությունները,
 • իրավաբանական խորհրդատվություն,
 • ֆինանսական խորհրդատվություն`ֆինանսական վերլուծություն, մոդելավորում և գնահատում,
 • կառավարչական խորհրդատվություն։

 

 • Ընդհանուր կամ թեմատիկ աուդիտ
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ` համաձայն ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների (ՀՀՀՀՍ) և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման միջազգային ստանդարտներ (IFRS)
 • Համաձայնեցված ընթացակարգեր
 • Կոմպիլյացիա
 • Կադրային աուդիտ
 • Հարկային աուդիտ
Մեր կողմից մատուցվող իրավաբանական ծառայությունները ներառում են՝
 • իրավաբանական խորհրդատվություն բիզնեսին առնչվող բոլոր հարցերով
 • կանոնադրության և այլ հիմնադիր փաստաթղթերի կազմում, վերանայում, պետական գրանցում
 • ներքին իրավական ակտերի մշակում
 • աշխատանքային իրավական փաստաթղթերի կազմում
 • գործարքների նախապատրաստում, բանակցություններ
 • լիզենզավորման և թույլտվությունների հայտերի նախապատրաստում
 • դատական գործերի վարում
Ունենալով գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարություն`կունենաք իրավաբանական պաշտպանվածություն աշխատանքային վեճերի ժամանակ, կկարողանաք պատշաճ ներկայանալ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակներում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին:
Կադրային գործավարությունը ներառում է հետևյալ աշխատանքները՝
 • աշխատանքային հարաբերությունների ծագման, փոփոխման, և դադարման հետ կապված ձևակերպումների իրականացում,
 • ներքին կարգապահական կանոնների մշակում,
 • աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցերի կազմում,
 • ծանր և վնասակար աշխատանքների գնահատում և ձևակերպում,
 • աշխատանքային վեճերի շուրջ կարգավորման մեխանիզմների առաջարկում,
 • լիարժեք նյութական պատասխանատվության պայմանագրերի կազմում,
 • աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումների մասնակցություն,
 • աշխատանքի ընդունման հրամաններ,
 • աշխատանքի ընդունման և արձակուրդների դիմումների ձևեր։
Քանի որ 2015 թվականի  մարտի 26-ի N 313-Ն կառավարության որոշմամբ հանրային հատվածի կազմակերպությունների համար հաշվապահական հաշվառման նոր պահանջներ են սահմանվում, հանրային հատվածի բոլոր կազմակերպությունները պարտադիր կերպով պետք է  անցում  կատարեն հաշվապահական հաշվառման վարման ավտոմատացված համակարգերին և Եթե Դուք դեռևս չեք ավտոմատացրել Ձեր հաշվապահական հաշվառման համակարգը,տեղեկացնում ենք.
ՖԻՆՍ հաշվապահական ընկերությունը կատարում է հաշվապահական ավտոմատացված համակարգերի ներդրման  ողջ աշխատանքը՝ ծրագրի տեղադրումը, ներդրումը, շահագործումը, ծրագրի շուրունակական աշխատանքի աջակցումը, աշխատակազմի ուսուցանումն ու հետագայում նաև՝ շարունակական խորհրդատվական գործունեությունը:
Մենք  ներդնում ենք  առավել տարածված և մասնագետների շրջանում  հայտնի՝ «ՀԾ-Հաշվապահ 7» ծրագիրը: Համաձայն «Հայկական ծրագրեր» կազմակերպության հետ հաստատված համագործակցության, ՖԻՆՍ կենտրոնը  արդեն տարիներ շարունակ իրականացնում է հայաստանյան կազմակերպություններում  բարձր արդյունավետություն ունեցող այս ծրագրի ներդրման աշխատանքներ:
«ՀԾ-Հաշվապահ 7» հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված համակարգը  ոչ միայն օգնում է՝
 • զերծ մնալ հաշվառման սխալներից,
 • խնայել աշխատանքային ժամանակը,
 • բարձրացնել հաշվապահի աշխատանքի բովանդակայնությունը և ստեղծագործական բաղադրիչը,
Այլ նաև, որն ամենակարևորն է, ընձեռում է՝
 • նոր հնարավորություններ վերլուծական աշխատանքի համար,
 • հնարավորություն ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ողջ համալիրը՝ ֆինանսա-տնտեսական գործունեության զարգացման և օպտիմալացման համար:
Ներդրման գործընթաց
 1. Մեր մասնագետները կայցելեն Ձեզ, տեղում կիրականացնեն կազմակարպության կողմից վարվող հաշվապահական հաշվառման ուսումնասիրություն և մոդելավորում
 2. Կազմակերպության կողմից վարվող հաշվապահական հաշվառման մոդելավորումըՀԾ Հաշվապահ-7 հանրային հատված համակարգի միջոցով հնարավորություն կընձեռնի  ստանալ լուծումներ, որոնք կհանգեցնեն աշխատաժամանակի առավել արդյունավետ օգտագործմանը և ստացվող հաշվետվությունների հավաստիության աստիճանի բարձրացմանը:
 3. Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբից մինչև պայմանագրով նախատեսված ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածին  վերաբերող փաստաթղթերի մուտքագրումՀԾ Հաշվապահ-7 համակարգ:
 4. Պրակտիկ աշխատանքների իրականացում ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի միջոցով`
Այս փուլը ընդգրկում է աշխատակիցներին արդեն իսկ ձևավորված տվյալների պահոցի ներկայացում, համակարգի ենթահամակարգերի հետ ծանոթացում և ուսուցում, ինչպես նաև պրակտիկայում կիրառում:
 1. Ներդրման գործընթացի ավարտից հետո աշխատակիցների կողմից մուտքագրված փաստաթղթերըի ստուգում:
Հարգանքներով ՝  ՖԻՆՍ ՓԲԸ  հիմնադիր տնօրեն`      Ա.Ավագյան
ՄԵՐ

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ընկերությունը ձգտում է հաճախորդների հետ կառուցել և զարգացնել կայուն և երկարատև հարաբերություններ

 • Շրջահայացություն
 • Պրոֆեսիոնալիզմ
 • Բարի համբավ
 • Գործընկերություն

ՄԵԶ ՀԵՏ ԴՈՒՔ ԿԳՏՆԵՔ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընտրելով մեր ծառայությունները ազատվում եք որոշակի ծախսերից

Օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները ֆինանսական շուկայում հաստատուն և առաջատար տեղ գրավել