ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ֆինս հաշվապահական գրասենյակի որակավորված հաշվապահները կօգնեն Ձեր նորաստեղծ կամ արդեն կայացած ընկերությանը ներդնել հաշվապահական ավտոմատացված համակարգ, վարել ֆինանսական և հարկային հաշվառում՝ հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և հարկային օրենսգրքին  համապատասխան։
 • Հաշվապահական և հարկային հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Գործարար պլանի կազմում
 • Աշխատանքային, հարկային, քաղաքացիաիրավական օրենսգրքերով, այլ իրավական ակտերով և միջազգային ստանդարտներով սահմանված փաստաթղթավորում
 • Օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր գրանցամատյանների և այլ գրքերի վարում
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում
 • Ներքին աուդիտ
Ֆինս հաշվապահական գրասենյակի փորձառու և ճկուն հաշվապահները հնարավորություն կտան Ձեզ քայլել Հարկային օրենսգրքի ու դրա հետ կապված կարգավորումների փոփոխություններին զուգընթաց, կիրականացնեն Ձեր ընկերության հարկային ռազմավարության պլանավորում, հարկային ուսումնասիրություն և ռիսկերի կառավարում։
 • Հաճախորդի գործունեության ուսումնասիրություն, որը հնարավորթյուն է տալիս ընտրել հարկման ամենարդյունավետ համակարգը
 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Հարկային պլանավորում
 • Մասնակցություն հարկային ստուգումներին և վեճերի լուծում
 • Հարկային ուսումնասիրությունների իրականացում, որի արդյունքում բացահայտվում են հարկային ռիսկերը և օպտիմալացման հնարավոր ուղղությունները
Ունենալով գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարություն`կունենաք իրավաբանական պաշտպանվածություն աշխատանքային վեճերի ժամանակ, կկարողանաք պատշաճ ներկայանալ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակներում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին:
Կադրային գործավարությունը ներառում է հետևյալ աշխատանքները՝
 • Աշխատանքային հարաբերությունների ծագման, փոփոխման, և դադարման հետ կապված ձևակերպումների իրականացում.
 • Ներքին կարգապահական կանոնների մշակում.
 • Աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցերի կազմում.
 • Ծանր և վնասակար աշխատանքների գնահատում և ձևակերպում.
 • Աշխատանքային վեճերի շուրջ կարգավորման մեխանիզմների առաջարկում.
 • Լիարժեք նյութական պատասխանատվության պայմանագրերի կազմում.
 • Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումների մասնակցություն
 • Աշխատանքի ընդունման հրամաններ
 • Աշխատանքի ընդունման և արձակուրդների դիմումների ձևեր
Քանի որ 2015 թվականի  մարտի 26-ի N 313-Ն կառավարության որոշմամբ հանրային հատվածի կազմակերպությունների համար հաշվապահական հաշվառման նոր պահանջներ են սահմանվում, հանրային հատվածի բոլոր կազմակերպությունները պարտադիր կերպով պետք է  անցում  կատարեն հաշվապահական հաշվառման վարման ավտոմատացված համակարգերին և Եթե Դուք դեռևս չեք ավտոմատացրել Ձեր հաշվապահական հաշվառման համակարգը,տեղեկացնում ենք.
ՖԻՆՍ հաշվապահական ընկերությունը կատարում է հաշվապահական ավտոմատացված համակարգերի ներդրման  ողջ աշխատանքը՝ ծրագրի տեղադրումը, ներդրումը, շահագործումը, ծրագրի շուրունակական աշխատանքի աջակցումը, աշխատակազմի ուսուցանումն ու հետագայում նաև՝ շարունակական խորհրդատվական գործունեությունը:
Մենք  ներդնում ենք  առավել տարածված և մասնագետների շրջանում  հայտնի՝ «ՀԾ-Հաշվապահ 7» ծրագիրը: Համաձայն «Հայկական ծրագրեր» կազմակերպության հետ հաստատված համագործակցության, ՖԻՆՍ կենտրոնը  արդեն տարիներ շարունակ իրականացնում է հայաստանյան կազմակերպություններում  բարձր արդյունավետություն ունեցող այս ծրագրի ներդրման աշխատանքներ:
«ՀԾ-Հաշվապահ 7» հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված համակարգը  ոչ միայն օգնում է՝
 • զերծ մնալ հաշվառման սխալներից,
 • խնայել աշխատանքային ժամանակը,
 • բարձրացնել հաշվապահի աշխատանքի բովանդակայնությունը և ստեղծագործական բաղադրիչը,
Այլ նաև, որն ամենակարևորն է, ընձեռում է՝
 • նոր հնարավորություններ վերլուծական աշխատանքի համար,
 • հնարավորություն ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ողջ համալիրը՝ ֆինանսա-տնտեսական գործունեության զարգացման և օպտիմալացման համար:
Ներդրման գործընթաց
 1. Մեր մասնագետները կայցելեն Ձեզ, տեղում կիրականացնեն կազմակարպության կողմից վարվող հաշվապահական հաշվառման ուսումնասիրություն և մոդելավորում
 2. Կազմակերպության կողմից վարվող հաշվապահական հաշվառման մոդելավորումըՀԾ Հաշվապահ-7 հանրային հատված համակարգի միջոցով հնարավորություն կընձեռնի  ստանալ լուծումներ, որոնք կհանգեցնեն աշխատաժամանակի առավել արդյունավետ օգտագործմանը և ստացվող հաշվետվությունների հավաստիության աստիճանի բարձրացմանը:
 3. Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբից մինչև պայմանագրով նախատեսված ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածին  վերաբերող փաստաթղթերի մուտքագրումՀԾ Հաշվապահ-7 համակարգ:
 4. Պրակտիկ աշխատանքների իրականացում ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի միջոցով`
Այս փուլը ընդգրկում է աշխատակիցներին արդեն իսկ ձևավորված տվյալների պահոցի ներկայացում, համակարգի ենթահամակարգերի հետ ծանոթացում և ուսուցում, ինչպես նաև պրակտիկայում կիրառում:
 1. Ներդրման գործընթացի ավարտից հետո աշխատակիցների կողմից մուտքագրված փաստաթղթերըի ստուգում:
Հարգանքներով ՝  ՖԻՆՍ ՓԲԸ  հիմնադիր տնօրեն`      Ա.Ավագյան
ՄԵՐ

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ընկերությունը ձգտում է հաճախորդների հետ կառուցել և զարգացնել կայուն և երկարատև հարաբերություններ

 • Շրջահայացություն
 • Պրոֆեսիոնալիզմ
 • Բարի համբավ
 • Գործընկերություն

ՄԵԶ ՀԵՏ ԴՈՒՔ ԿԳՏՆԵՔ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընտրելով մեր ծառայությունները ազատվում եք որոշակի ծախսերից

Օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները ֆինանսական շուկայում հաստատուն և առաջատար տեղ գրավել

TOP