ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ֆինանսական հաշվետվությունների Աուդիտ

Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նպատակն է բարձրացնել վստահության ֆինանսական հաշվետվությունների հանդեպ, որը  ձեռք է բերվում աուդիտորի արտահայտած կարծիքի հիման վրա՝ արտացոլելով ֆինանսական հաշվետվությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին (օրինակ `ՖՀՄՍ) համապատասխանությունը:

Մենք տրամադրում է աուդիտի ծառայություններ՝ Աուդիտի և հավաստիացման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (IAASB) և Հաշվապահների մի

Ֆինս աուդիտի որակավորված հաշվապահները կօգնեն Ձեր նորաստեղծ կամ արդեն կայացած ընկերությանը ներդնել հաշվապահական ավտոմատացված համակարգ, վարել ֆինանսական և հարկային հաշվառում՝ հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և հարկային օրենսգրքին  համապատասխան։
 • Հաշվապահական և հարկային հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Գործարար պլանի կազմում
 • Աշխատանքային, հարկային, քաղաքացիաիրավական օրենսգրքերով, այլ իրավական ակտերով և միջազգային ստանդարտներով սահմանված փաստաթղթավորում
 • Օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր գրանցամատյանների և այլ գրքերի վարում
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում
 • Ներքին աուդիտ

ջազգային դաշնության (IFAC) կողմից հրապարակված  Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան (ISAs) և խստորեն հետևում Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված «Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքին» (ՀԵՄՍԽ կանոնագիրք) և էթիկայի պահանջներին։

Մեր առաջնահերթությունը հանրային շահերին ծառայելն է՝ անկախ, օբյեկտիվ և մասնագիտական կասկածամտությամբ բարձրորակ աուդիտներ իրականացնելով։

Այլ Աուդիտորական ծառայություններ

 • Համաձայնեցված ընթացակարգեր

Համաձայնեցված ընթացակարգերի նպատակ է հետապնդում աուդիտորական ծառայությունների բնույթի ընթացակարգեր ի իրականացում, որոնց հետ համաձայնվել են աուդիտորը, կազմակերպությունը և ցանկացած երրորդ կողմ, և ներկայացնի փաստացի բացահայտումներ:
AUP- ն կարող է ներառել հետևեյալ աուդիտորական ընթացակարգերը՝
Ծախսեր, եկամուտներ, գույք և  սարքավորումներ, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր
Գնումների քաղաքականություն, վարկային պայմանագրերի պահանջների պահպանում
Ներքին վերահսկողություն, հաշվետվություններ և կանխիկի կառավարում

 • Կոմպիլյացիայի առաջադրանք

ՀԾՄՍ(ՀԱՐԱԿԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ )-ների շրջանակներում իրականացվող կոմպիլյացիայի առաջադրանքի նպատակները հետևյալն են`
ա) կիրառել հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման փորձառությունը` օժանդակելու համար ղեկավարությանը՝ ֆինանսական հաշվետվողականության կիրառելի հիմունքներին համապատասխան ֆինանսական տեղեկատվության պատրաստման և ներկայացման գործում՝ ղեկավարության տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա, և
բ) ներկայացնել զեկույց՝ սույն ՀԾՄՍ-ի պահանջներին համապատասխան:

 • Դիտարկման առաջադրանքներ

ԴԱՄՍ(ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ)-ների շրջանակներում իրականացվող դիտարկման առաջադրանքնի նպատակները հետևյալն են՝
ա) հիմնականում հարցման և վերլուծական ընթացակարգերի միջոցով ձեռք բերել սահմանափակ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական հաշվետվություններն ընդհանուր առմամբ զերծ են էական խեղաթյուրումներից, ինչը հնարավորություն է տալիս դիտարկում իրականացնողին արտահայտել եզրահանգում, թե արդյոք իր ուշադրությունը գրավել է որևէ հանգամանք, որն իրեն հիմք է տալիս ենթադրել, որ ֆինանսական հաշվետվությունները, բոլոր էական առումներով, չեն պատրաստվել ֆինանսական հաշվետվողականության կիրառելի հիմունքների համաձայն, և
բ) պատրաստել և ներկայացնել եզրակացություն՝ ամբողջությամբ վերցրած ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ, սույն ԴԱՄՍ-ի պահանջների համաձայն:

Ֆինս աուդիտի որակավորված հաշվապահները կօգնեն Ձեր նորաստեղծ կամ արդեն կայացած ընկերությանը ներդնել հաշվապահական ավտոմատացված համակարգ, վարել ֆինանսական և հարկային հաշվառում՝ հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և հարկային օրենսգրքին  համապատասխան։
 • Հաշվապահական և հարկային հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Գործարար պլանի կազմում
 • Աշխատանքային, հարկային, քաղաքացիաիրավական օրենսգրքերով, այլ իրավական ակտերով և միջազգային ստանդարտներով սահմանված փաստաթղթավորում
 • Օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր գրանցամատյանների և այլ գրքերի վարում
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում
 • Ներքին աուդիտ
Ֆինս աուդիտի փորձառու և ճկուն հաշվապահները հնարավորություն կտան Ձեզ քայլել Հարկային օրենսգրքի ու դրա հետ կապված կարգավորումների փոփոխություններին զուգընթաց, կիրականացնեն Ձեր ընկերության հարկային ռազմավարության պլանավորում, հարկային ուսումնասիրություն և ռիսկերի կառավարում։
 • Հաճախորդի գործունեության ուսումնասիրություն, որը հնարավորթյուն է տալիս ընտրել հարկման ամենարդյունավետ համակարգը
 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Հարկային պլանավորում
 • Մասնակցություն հարկային ստուգումներին և վեճերի լուծում
 • Հարկային ուսումնասիրությունների իրականացում, որի արդյունքում բացահայտվում են հարկային ռիսկերը և օպտիմալացման հնարավոր ուղղությունները
Ունենալով գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարություն`կունենաք իրավաբանական պաշտպանվածություն աշխատանքային վեճերի ժամանակ, կկարողանաք պատշաճ ներկայանալ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակներում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին:
Կադրային գործավարությունը ներառում է հետևյալ աշխատանքները՝
 • Աշխատանքային հարաբերությունների ծագման, փոփոխման, և դադարման հետ կապված ձևակերպումների իրականացում.
 • Ներքին կարգապահական կանոնների մշակում.
 • Աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցերի կազմում.
 • Ծանր և վնասակար աշխատանքների գնահատում և ձևակերպում.
 • Աշխատանքային վեճերի շուրջ կարգավորման մեխանիզմների առաջարկում.
 • Լիարժեք նյութական պատասխանատվության պայմանագրերի կազմում.
 • Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումների մասնակցություն
 • Աշխատանքի ընդունման հրամաններ
 • Աշխատանքի ընդունման և արձակուրդների դիմումների ձևեր
Քանի որ 2015 թվականի  մարտի 26-ի N 313-Ն կառավարության որոշմամբ հանրային հատվածի կազմակերպությունների համար հաշվապահական հաշվառման նոր պահանջներ են սահմանվում, հանրային հատվածի բոլոր կազմակերպությունները պարտադիր կերպով պետք է  անցում  կատարեն հաշվապահական հաշվառման վարման ավտոմատացված համակարգերին և Եթե Դուք դեռևս չեք ավտոմատացրել Ձեր հաշվապահական հաշվառման համակարգը,տեղեկացնում ենք.
ՖԻՆՍ հաշվապահական ընկերությունը կատարում է հաշվապահական ավտոմատացված համակարգերի ներդրման  ողջ աշխատանքը՝ ծրագրի տեղադրումը, ներդրումը, շահագործումը, ծրագրի շուրունակական աշխատանքի աջակցումը, աշխատակազմի ուսուցանումն ու հետագայում նաև՝ շարունակական խորհրդատվական գործունեությունը:
Մենք  ներդնում ենք  առավել տարածված և մասնագետների շրջանում  հայտնի՝ «ՀԾ-Հաշվապահ 7» ծրագիրը: Համաձայն «Հայկական ծրագրեր» կազմակերպության հետ հաստատված համագործակցության, ՖԻՆՍ կենտրոնը  արդեն տարիներ շարունակ իրականացնում է հայաստանյան կազմակերպություններում  բարձր արդյունավետություն ունեցող այս ծրագրի ներդրման աշխատանքներ:
«ՀԾ-Հաշվապահ 7» հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված համակարգը  ոչ միայն օգնում է՝
 • զերծ մնալ հաշվառման սխալներից,
 • խնայել աշխատանքային ժամանակը,
 • բարձրացնել հաշվապահի աշխատանքի բովանդակայնությունը և ստեղծագործական բաղադրիչը,
Այլ նաև, որն ամենակարևորն է, ընձեռում է՝
 • նոր հնարավորություններ վերլուծական աշխատանքի համար,
 • հնարավորություն ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ողջ համալիրը՝ ֆինանսա-տնտեսական գործունեության զարգացման և օպտիմալացման համար:
Ներդրման գործընթաց
 1. Մեր մասնագետները կայցելեն Ձեզ, տեղում կիրականացնեն կազմակարպության կողմից վարվող հաշվապահական հաշվառման ուսումնասիրություն և մոդելավորում
 2. Կազմակերպության կողմից վարվող հաշվապահական հաշվառման մոդելավորումըՀԾ Հաշվապահ-7 հանրային հատված համակարգի միջոցով հնարավորություն կընձեռնի  ստանալ լուծումներ, որոնք կհանգեցնեն աշխատաժամանակի առավել արդյունավետ օգտագործմանը և ստացվող հաշվետվությունների հավաստիության աստիճանի բարձրացմանը:
 3. Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբից մինչև պայմանագրով նախատեսված ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածին  վերաբերող փաստաթղթերի մուտքագրումՀԾ Հաշվապահ-7 համակարգ:
 4. Պրակտիկ աշխատանքների իրականացում ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի միջոցով`
Այս փուլը ընդգրկում է աշխատակիցներին արդեն իսկ ձևավորված տվյալների պահոցի ներկայացում, համակարգի ենթահամակարգերի հետ ծանոթացում և ուսուցում, ինչպես նաև պրակտիկայում կիրառում:
 1. Ներդրման գործընթացի ավարտից հետո աշխատակիցների կողմից մուտքագրված փաստաթղթերըի ստուգում:
Հարգանքներով ՝  ՖԻՆՍ ՓԲԸ  հիմնադիր տնօրեն`      Ա.Ավագյան
ՄԵՐ

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ընկերությունը ձգտում է հաճախորդների հետ կառուցել և զարգացնել կայուն և երկարատև հարաբերություններ

 • Շրջահայացություն
 • Պրոֆեսիոնալիզմ
 • Բարի համբավ
 • Գործընկերություն

ՄԵԶ ՀԵՏ ԴՈՒՔ ԿԳՏՆԵՔ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընտրելով մեր ծառայությունները ազատվում եք որոշակի ծախսերից

Օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները ֆինանսական շուկայում հաստատուն և առաջատար տեղ գրավել

TOP