ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Դասընթացներ հաշվապահների և գործարարների համար

 • Տնտեսական իրավունք
 • ՀՀ հարկային օրենսդրության պարզաբանումներ
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում
 • Ֆինանսական կառավարում
 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Աուդիտի ստանդարտներ
 • Ինքնարժեքի հաշվառում
 • Ապահովագրական ընկերությունների հաշվապահություն
 • Բանկային հաշվապահություն
 • Մտավոր սեփականության պաշտպանության հարցեր
 • Համակարգչային ծրագրեր /Windows Word, Excel, Access/:

Լրացրեք Ձեր անձնական տվայլները և մենք կկապվենք Ձեզ հետ

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ/ՖՀՄՍ

«Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ» դասընթացը վարում է իր ոլորտում զգալի հաջողություններ գրանցած, դասավանդման տարիների փորձ ունեցող, որակավորված փորձագետ-հաշվապահ, ՖՀՄՍ-ների գծով խորհրդատու ԱՎԵՏԻՔ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆԸ։ Դասընթացի շրջանակներում տրվում են անհրաժեշտ պարզաբանումներ և մեկնաբանություններ տարբեր ոլորտներում գործող կազմակերպություններում ՖՀՄՍ-ների կիրառման վերաբերյալ, ինչպես նաև տրամադրվում են հեղինակի կողմից մշակված անհրաժեշտ ուսումնական նյութեր։

Ծրագիր՝

🔸 Հիմունքներ, ՀՀՄՍ-1 «Ֆինանսական Հաշվետվությունների ներկայացումը»:
🔸 ՀՀՄՍ-8 «Հաշվապահական քաղաքականություն, փոփոխություններ գնահատումներում, սխալներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-10 «Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր»:
🔸 ՀՀՄՍ-2 «Պաշարներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-16 «Հիմնական միջոցներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-38 «Ոչ նյութական ակտիվներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-40 «Ներդրումային գույք»:
🔸 ՖՀՄՍ-15 «Հասույթ»:
🔸 ՀՀՄՍ-23 «Փոխառության ծախսումներ»:
🔸 ՖՀՄՍ-5 «Վաճառքի համար պահվող ոչ-ընթացիկ ակտիվներ, ընդհատված գործառնություններ»:
🔸 ՖՀՄՍ-16 «Վարձակալություն»:
🔸 ՀՀՄՍ-20 «Պետական շնորհներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-27, ՀՀՄՍ-28, ՖՀՄՍ-3, ՖՀՄՍ-10, ՖՀՄՍ-11, «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-37 «Պահուստներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-21, «Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություններ»:
🔸 ՀՀՄՍ-12 «Շահութահարկեր»:
🔸 ՀՀՄՍ-7 «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին»:
🔸 ՀՀՄՍ-32, ՖՀՄՍ-9, «Ֆինանսական գործիքներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-33, «Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ»:
🔸 ՀՀՄՍ-19 «Աշխատակիցներին հատուցումներ»:
🔸 ՀՀՄՍ-36 «Ակտիվների արժեզրկում»:

Տևողությունը 2 ամիս
Արժեքը  60․000 դրամ (ամսական)

Աշխատանքային օրենսդրություն

«Աշխատանքային օրենսդրություն » դասընթացը վարում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ՝ ԺՈՐԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ, ով ձեզ կփոխանցի պրակտիկ և գործնական գիտելիքներ։

Դասընթացի ծրագիրը՝

🔸 Աշխատանքային օրենսդրության հիմնական դրույթների ներկայացում:
🔸 Աշխատանքային պայմանագրերի կազման և լուծման իրականացում:
🔸Աշխատանքային օրենսգրքի կարգավորումների վերլուծություն:
🔸Աշխատավարձի հաշվարկում:
🔸 Պրակտիկ օրինակների դիտարկում։

Տևողությունը 1 ամիս
Արժեքը 55 000 դրամ

Գնումների մասին ՀՀ օրենք և դրա կիրառում

«Գնումների մասին ՀՀ օրենք և դրա կիրառում» թեմայով դասընթացը վարելու են ՀԱՅԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆՆ ու ԿԱՐԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆԸ, ովքեր ունեն գնումների ոլորտում 12 տարվա և դասախոսական 7 տարվա փորձառություն։ Կ. Մկրտչյանը պետական գնումների ոլորտի առաջատար «Փրոմոուշն» ընկերության տնօրենն է:

Դասընթացի ծրագիրը՝

🔸«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական դրույթների ներկայացում:
🔸ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 386-Ն, 390-Ն, 526-Ն և 534-Ն որոշումների փոփոխությունների քննարկում:
🔸«Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրության կարգավորումների վերլուծություն:
🔸 Պրակտիկ օրինակների դիտարկում։

Տևողությունը 1 ամիս
Արժեքը 50 000 դրամ

ՈՒՍԱՆՈՂ

425

ԽՈՒՄԲ

54

ԴԱՍԱԺԱՄ

5074

ՏԱՐՎԱ ՓՈՐՁ

11

Դասընթացներ

Սեմինարներ և բաց դասեր

Սեմինարներ և բաց դասեր

Հաշվապահություն, 1C, ՀՀ հարկային համակարգ, Աուդիտ

Վերապատրաստում

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ,Հարկային օրենսդրությոն

Դասընթաց սկսնակների համար

Հաշվապահական հաշվառում,Հարկային հաշվառում Հաշվապահական ծրագրեր