LAWS AND STANDARDS

ՀՀՄՍ 1

Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում

ՀՀՄՍ 2

Պաշարներ

ՀՀՄՍ 7

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

ՀՀՄՍ 8

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ

ՀՀՄՍ 10

Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր

ՀՀՄՍ 11

Կառուցման պայմանագրեր

ՀՀՄՍ 12

Շահութահարկեր

ՀՀՄՍ 16

Հիմնական միջոցներ

ՀՀՄՍ 17

Վարձակալություն

ՀՀՄՍ 18

Հասույթ

ՀՀՄՍ 19

Աշխատակիցների հատուցումներ

ՀՀՄՍ 20

Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում

ՀՀՄՍ 21

Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները

ՀՀՄՍ 23

Փոխառության ծախսումներ

ՀՀՄՍ 1

Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում

ՀՀՄՍ 2

Պաշարներ

ՀՀՄՍ 7

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

ՀՀՄՍ 8

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ

ՀՀՄՍ 10

Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր

ՀՀՄՍ 11

Կառուցման պայմանագրեր

ՀՀՄՍ 12

Շահութահարկեր

ՀՀՄՍ 16

Հիմնական միջոցներ

ՀՀՄՍ 17

Վարձակալություն

ՀՀՄՍ 18

Հասույթ

ՀՀՄՍ 19

Աշխատակիցների հատուցումներ

ՀՀՄՍ 20

Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում

ՀՀՄՍ 21

Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները

ՀՀՄՍ 23

Փոխառության ծախսումներ

ՖՀՄՍ 01

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը

ՖՀՄՍ 02

Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում

ՖՀՄՍ 03

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ

ՖՀՄՍ 04

Ապահովագրության պայմանագրեր

ՖՀՄՍ 05

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործունեություն

ՖՀՄՍ 06

Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում

ՖՀՄՍ 07

Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ

ՖՀՄՍ 08

Գործառնական սեգմենտներ

ՖՀՄՍ 09

Ֆինանսական գործիքներ

ՖՀՄՍ 10

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

ՖՀՄՍ 11

Համատեղ պայմանավորվածություններ

ՖՀՄՍ 12

Այլ կազմակերպություններում մասնակցության բացահայտում

ՖՀՄՍ 13

Իրական արժեքի չափումը

ՀՕ-165-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Հարկային հաշիվը անվավեր ճանաչելու ակտ

Արձանագրությունընկերության մասնակիցների փոփոխության

Աշխատաժամանակի հաշվարի տեղեկագիր

Բեռնատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթ

Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Հայտարարություն գործունեության դադարեցման

Դադարեցման պարունակության թերթիկ

Դրամարկղի ելքի օրդեր

Դրամարկղի մուտքի օրդեր

Ֆինանսական հաշվետվություն

Գործուղման վկայական

Հիմնական միջոցների գույքագրման ակտ (ցուցակ)

Հաշիվ ապրանքագիր

Հիմնադրի որոշում

Մարդատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթ

Լիազորագիր

Տեղեկանք աշխատանքի վայրից

Տեղեկատվություն

Վճարային տեղեկագիր

Վճարման հանձնարարագիր

Որոշում ընկերության միակ մասնակցի փոփոխության

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԿՑՆԵԼՈՒ ՁԵՎ

NEWS

Read more +21 October 2020 By adminfins in News

SRC published the list of 1000 large taxpayers

Read more +21 October 2020 By adminfins in News

SRC maked an announcement

Read more +29 March 2019 By PR Focus in News

Reforms of the Tax Code

TOP