Միջազգային ստանդարտներ

ՀՀՄՍ 1Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում
ՀՀՄՍ 2Պաշարներ
ՀՀՄՍ 7Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ՀՀՄՍ 8Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ
ՀՀՄՍ 10Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր
ՀՀՄՍ 11Կառուցման պայմանագրեր
ՀՀՄՍ 12Շահութահարկեր
ՀՀՄՍ 16Հիմնական միջոցներ
ՀՀՄՍ 17Վարձակալություն
ՀՀՄՍ 18Հասույթ
ՀՀՄՍ 19Աշխատակիցների հատուցումներ
ՀՀՄՍ 20Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում
ՀՀՄՍ 21Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները
ՀՀՄՍ 23Փոխառության ծախսումներ
ՀՀՄՍ 24Կապակցված կողմերի բացահայտումներ
ՀՀՄՍ 26Թոշակային հատուցումների պլանների հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները
ՀՀՄՍ 27Համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ
ՀՀՄՍ 28Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում
ՀՀՄՍ 29Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում
ՀՀՄՍ 32Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը
ՀՀՄՍ 33Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ
ՀՀՄՍ 34Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
ՀՀՄՍ 36Ակտիվների արժեզրկում
ՀՀՄՍ 37Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ
ՀՀՄՍ 38Ոչ նյութական ակտիվներ
ՀՀՄՍ 39Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը
ՀՀՄՍ 40Ներդրումային գույք
ՀՀՄՍ 41Գյուղատնտեսություն
ՖՀՄՍ 01Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը
ՖՀՄՍ 02Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում
ՖՀՄՍ 03Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ
ՖՀՄՍ 04Ապահովագրության պայմանագրեր
ՖՀՄՍ 05Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործունեություն
ՖՀՄՍ 06Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում
ՖՀՄՍ 07Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ
ՖՀՄՍ 08Գործառնական սեգմենտներ
ՖՀՄՍ 09Ֆինանսական գործիքներ
ՖՀՄՍ 10Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ
ՖՀՄՍ 11Համատեղ պայմանավորվածություններ
ՖՀՄՍ 12Այլ կազմակերպություններում մասնակցության բացահայտում
ՖՀՄՍ 13Իրական արժեքի չափումը
ՀՕ-165-ՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
TOP