Փաստաթղթերի ձևանմուշներ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎԸ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԱԿՏ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆ ԹԵՐԹ
ՀԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ
ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
ԴՐԱՄԱՐԿՂԻ ԵԼՔԻ ՕՐԴԵՐ
ԴՐԱՄԱՐԿՂԻ ՄՈՒՏՔԻ ՕՐԴԵՐ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱԿՏ (ՑՈՒՑԱԿ)
ՀԱՇԻՎ ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՐ
ՀԻՄՆԱԴՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
ՄԱՐԴԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆ ԹԵՐԹ
ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ
ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԻՑ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԳԻՐ
ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԿ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԿՑՆԵԼՈՒ ՁԵՎ
TOP